AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
Scopri l'Azienda
Ndërmarrja USL8 është një ndër 16 ndërmarjet shëndetësore të rajonit të Toskanës e ndërtuar në 1995,kur u unifikuan të pesta ndërmarrjet USL në të cilat u përqëndrua shëndeti publik i provincës së Arezzo-s ,garanton tutelën dhe të drejtën e shëndetitit të qytetarëve rezidetë në territor të provincës (350.000 persona)
Në vecanti,ndërmarrja garanton aktivitete shëndetësore ,kurim dhe rehabilitim ,gjithashtu edhe aktivitete sociale të përcaktuara nga bashkitë me synim garantimin e niveleve të asistencës të parashikuara nga Shkalla Shëndetësore Rajonale.
Popullsia që paraqitet është gati 350.707 persona,të shpërndarë në rreth 140,000 familje në të 39 komunat e provincës. Territori aretin ka një densitet të ulët shpërndarjeje,3 banore per km2,i pallogaritshëm.
Popullsia,si ajo e toskanës,është duke u plakur me ritme shumë të shpejtë,lindin 8,7 fëmijë në 1000 rezidentë ndërkohë që numri i vdekjeve është 11 në 1000 persona ,kështu që ulet numri i vdekjeve në të gjitha moshat dhe shtohen vitet e jetës të kaluara me shëndet të mirë.
Në 31.12.2014 rezultojnë në shërbim 3,762 pesona të punësuar me afat të përhershëm dhe 65 me afat të caktua,për një total prej 3,827 personash.
Në ndërmarrje kryejnë detyrën e tyre edhe mjek specialistë konservantë (140) ,mjek të mjeksisë së pëgjithshme (251) dhe pediatër me zgjedhje të lirë (39)
Shpenzimet e llogaritura në vit të ndërmarrjes arrijnë 620 milion euro të shpërndara në perqindje si më poshtë:     
- personeli i punësuar 31,50%    
- te mirat dhe shërbimet 63%
- të tjea 5,40%