AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
PATOLOGIE NEUROMUSCOLARI

Patologjite Neuromuskulore -patologie neuromuscolari - versione albanese

 Sëmundjet neuromuskulore janë patologji të cilat prekin neuronin e dytë të funksionimit muskulor.

Përfshihen:
- miopatitë:sëmundje e muskujve skeletore të karakterizuar nga funksionimi i muskulit por me uljen e iprotofisë muskulore (sëmundje metabolike,miositi etj)
- sëmundja e kryqezimit neuromuskular (Miastenia gravis, sindroma Lambert-Eaton )
- neuropatitë periferike (mungesë force,ipotrofia muskulare etj)
- sëmundja e motoneuronit (sëmundje e motoneuroneve,Atrofi muskulore shpinore)

Këto patologje klasifikohen si të trashëgueshme në breza dhe pjesa më e madhe e tyre bëjnë pjesë atë grup që quhet Sëmundje të Rralla.
Sëmundjet neuromuskulore prekin organe apo aparate të ndryshme nervore me pasoja klinike frymemarjeje , kardiake,epatike.Kështu që marja përsipër e një pacienti kërkon shpesh integrimin dhe nderhyrjen e shumë specialistëve njëkohësisht.