AUSL8 - via Curtatone, 54 - Arezzo tel. 0575.2551 e-mail: urp@usl8.toscana.it
CARDIOLOGIA

Kardiologjia - cardiologia - versione albanese

Aktiviteti asistencial ,domethëne i diagnostikimit dhe terapisë së sëmundjeve kardiake, kryesisht të maxhorenëve, kryhet në strukturën e Kardiologjisë,e cila njihet në nivel kombëtar (Dipartimenti Kardiovaskular Neurologjik).

Patologjite kardiovaskulare
Patologjia kardiovaskulare,shkaku kryesor i vdekjeve në vëndin tonë,duke marrë parasysh origjinat e shumëllojta nga lind dhe pasojat e shumëllojshme që lë,është e mjekueshme edhe në spitalin e Arezzo-s nga një bashkëpunim multisdiplinor ku marrin pjesë mjeku i përgjithshëm,dietologu,nefrologu etj duke parashtruar objektivat e tyre diagostikuese dhe teraupetike.
Strategjitë kuruese teraupetike që janë ndjekur ,kanë bërë të mundur uljen e numrit te vdekshmërise por gjithashtu kanë shtuar problematika të ndryshme si rritjen e moshës mesatare,rritjen e numrit te popollsisë se moshuar.Kjo ka bërë që me rritjen e numrin të një popullsie të tillë rriten dhe patologjitë e sëmundjeve perkatëse.Kërkimet eksperimentale dhe klinke, kanë ndihmuar në gjetjen dhe identifikimin e faktoreve gjenetik dhe ambiental ,te cilët ndihmojnë në zhvillimin e aterosklerozës.Në këto studime vihet re se si një pjesë e mirë e popullatës  adulte të vendeve të industrializuara, është në një rrezik të lartë të sëmundjeve kardiovskulare. Ndër to hipertensioni luan nje rol shumë të rëndesishëm duke qënë se është shume i përhapur dhe i lidhur me faktorë të tjerë, të cilet mund të shpejtojnë fillimin e shenjave kardiovaskulare tek personat gjenetikisht pasardhes.
Një rol kryesor në marrjen e masave paraprake luan mjeku i familjes.